Políticas, avisos legales

Polítiques i legalitat

Avís Legal
Llegir.
- Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, logotips, textos, fotografies, dissenys, referències de productes o altres elements, així com la seva estructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts, estan afectats per drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’UNDO Notebook o tercers amb què UNDO Notebook hagi acordat el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris del lloc web. Undo Notebook difon tota aquesta informació a través del lloc web per tal de publicitar els seus productes i activitats. Undo Notebook adverteix que tots aquests elements i referències només poden ser utilitzats per a aquest fi i sempre citant-ne la procedència i referències identificatives. No és lícit la seva transformació o alteració, ni la seva comunicació pública o qualsevol altra forma dexplotació per qualsevol tècnica o procediment sense lautorització expressa d’Undo Notebook.

- Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per iniciativa pròpia. Undo Notebook no es fa responsable dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències presentades a undonotebook.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen el titular del lloc web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Undo Notebook no es fa responsable de cap dany derivat de l’ús d’aquest lloc web, o de qualsevol acció realitzada sobre la base de la informació proporcionada.

Undo Notebook declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres pàgines web a què es pugui accedir per enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és comunicar lexistència daltres fonts dinformació sobre la matèria tractada a la pàgina dorigen i no suposa cap suggeriment o invitació a lusuari per visitar les pàgines web de destinació. Undo Notebook no és responsable dels resultats obtinguts mitjançant aquests enllaços que no estan controlats o verificats per Undo Notebook.

- Protecció de dades

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679, i segons els seus articles 5, 6 i 7, se us informa que el Responsable del tractament de les vostres dades és:

Nom/cognoms: Undo Notebook – Joaquim Lacosta Altamirano, CIF: 47704012B, Adreça: C/ Òmnium Cultural, 4A, Bj -4ª 08500 Vic (Espanya), Telèfon: 661928906, pedidos@undonotebook.com.

Undo Notebook tracta la informació i les dades personals que ens faciliten les persones, de forma lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, per a finalitats determinades, explícites i legítimes i no seran tractades posteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats, d’acord amb l’article 89, apartat 1; el tractament posterior de dades personals amb finalitats d’arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials, les dades seran adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les que es tractin i, si escau, actualitzin.

Es prendran totes les mesures raonables perquè les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per a les quals són tractades se suprimeixin o rectifiquin sense demora.

Es conservaran de manera que permetin la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals, podent ser conservats per períodes més prolongats sempre que siguin exclusivament per a fins darxiu en interès públic. , sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa aquest Reglament, a fi de protegir els drets i llibertats de l’interessat (limitació del termini de conservació), seran tractats de manera que s’asseguri una adequada seguretat les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant laplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

Quan el responsable del tractament prevegi el tractament posterior de dades personals amb una finalitat diferent d’aquella per a la qual van ser recollides, ha de proporcionar a l’interessat, amb caràcter previ a aquest tractament posterior, informació sobre aquesta altra finalitat i qualsevol informació addicional. En cas que l’encarregat del tractament prevegi la transmissió de les vostres dades personals a tercers països

Política de privacitat

Llegir.

Condicions de venda
Llegir-ho tot.
- Disponibilitat del servei:

En realitzar una comanda a undonotebook.com assegura que és més gran de 18 anys.

Els productes oferts es distribueixen als estats membres de la Unió Europea d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya (incloent-hi les Illes Canàries, Ceuta i Melilla), França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Països Baixos, Polònia, Portugal , Regne Unit, Suècia; així com a Canadà, Colòmbia, Estats Units, Mèxic, Noruega, Suïssa.

Les persones físiques residents fora d’aquests països només es podran beneficiar del servei de compra en línia d’aquesta Pàgina Web quan l’adreça d’enviament de la comanda es trobi en algun dels països o territoris abans esmentats.

- Garanties de compra

Cada producte va acompanyat de les dades següents:

Nom de l’article
Imatge de l’article
Descripció de l’article
Mesura
Preu

Undo Notebook fa els esforços necessaris perquè la informació continguda a la pàgina web sigui completa, veraç i correcta. Si hi ha un error en alguna dada, Undo Notebook procedirà a la seva immediata correcció.

La garantia legal dels productes oferts per Undo Notebook és la que s’estableix al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

- Procediment de compra
  1. Els articles que es vulguin adquirir hauran de ser seleccionats i afegits a la cistella fent clic sobre la icona corresponent.
  2. El carretó contindrà el nom de l’article seleccionat i preu, en euros i impostos inclosos. El preu expressat no conté el transport, que es detalla de manera desglossada segons la destinació de l’enviament.
  3. Per realitzar la compra es requeriran les dades personals de l’usuari, que seran incorporades a la nostra base de dades per tal de poder processar la comanda i de facilitar la realització de noves compres a través de la Pàgina Web. Les dades personals proporcionades pels usuaris seran tractades d’acord amb el que estableix la nostra Política de Privadesa. Undo Notebook recorda als usuaris que les dades personals han d’indicar-se amb tota exactitud per evitar confusions o incidències en l’enviament de l’article/s adquirits. A més, en el cas de ser sol·licitat expressament per l’usuari, aquest rebrà per correu informació relatives a Undo Notebook.
  4. Una vegada emplenada l’ordre de compra, i abans de confirmar-la es presentarà a l’usuari un resum de la comanda identificant l’article adquirit, el preu total (transport i impostos inclosos) amb cadascun dels conceptes desglossat, i les dades d’enviament del comanda, perquè l’usuari confirmi el mateix mitjançant clic al botó de confirmació del psgo de la comanda.

Les compres es podran pagar amb targeta de crèdit o dèbit i mitjançant PayPal. No s’admetran altres formes de pagament que les específicament previstes a les presents condicions de venda. Per als pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es farà en línia, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament Stripe juntament amb l’entitat financera corresponent, un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades per l’usuari són correctes.

Confirmada la transacció, es comunicarà a través de la pròpia pàgina web el número de comanda perquè l’usuari en pugui conèixer l’estat. En cas de dubtes, podeu amb el mateix número adreçar-vos a pedidos@undonotebook.com per conèixer la vostra situació.

Així mateix, es remetrà un missatge automàtic de correu electrònic de confirmació de comanda a l’adreça indicada per l’usuari amb una descripció de la comanda i les dades personals facilitades per acusar-ne rebut. La no recepció d’aquest missatge pot ser degut a algun problema transitori de comunicacions a la xarxa oa algun error d’escriptura a l’adreça de correu electrònic facilitada. En tots dos casos, Undo Notebook recomana a l’usuari contactar amb comandes@undonotebook.com. De la mateixa manera, es confirmarà a lusuari mitjançant el correu electrònic que el producte ha estat enviat.

- Disponibilitat dels productes

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si en el moment de l’emissió de la comanda detectem que no hi ha existències se us notificarà al client immediatament. A més, l’import de l’article cobrat i no enviat s’abonarà els dies següents al client.

- Dret a no acceptar una comanda

Undo Notebook podrà cancel·lar qualsevol comanda o no acceptar-ho malgrat estar confirmat pels motius següents:

  1. En cas d’un error tècnic i/o un error tipogràfic als preus oa la resta de les dades dels productes continguts a la pàgina web quan es va realitzar la comanda.
  2. Per manca de disponibilitat segons el que descriu el punt 3.4.
  3. Quan els sistemes de seguretat indiquen que la comanda pot ser fraudulent.
  4. Hi ha raons que indiquen que lusuari és menor dedat.
  5. Undo Notebook no ha pogut lliurar la comanda a l’adreça facilitada.

Undo Notebook reemborsarà íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

- Preu i moneda.

Els preus en aquesta pàgina web es mostren en euros. Si posteriorment el client canvia la direcció de lliurament i queda modificat el país de destinació, els preus mostrats al resum final de la comanda poden patir variacions.

- Impost sobre el valor afegit

D’acord amb la Llei de l’impost sobre el valor afegit, Undo Notebook està obligada a repercutir aquest impost, al tipus vigent a cada moment, a tots els productes lliurats a Espanya, excepte les Canàries, Ceuta i Melilla.

En els lliuraments realitzats a les Canàries, Ceuta i Melilla, són aplicables els impostos i arbitris que corresponguin d’acord amb la normativa vigent a cadascun d’aquests territoris.

- Formes de pagament

Undo Notebook només acceptarà pagaments realitzats a través de targeta de crèdit o dèbit i mitjançant PayPal o transferència bancària.

En cas que la forma de pagament triada per l’usuari sigui targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es realitzarà en línia a través de Stripe, plataforma que disposa del certificat com a proveïdor de serveis PCI de nivell1, el més stricte de certificació, i la entitat financera corresponent, una vegada s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

Els pagaments per transferència bancària només seran possibles per a compres realitzades a través de comandes@undonotebook.com. Totes les despeses derivades de fer el pagament per transferència seran a càrrec del client. Per als pagaments mitjançant transferència, es facilitarà als clients el número de compte a què hauran de fer l’ingrés. Com a referència, el client haurà d’indicar el número de comanda i el nom complet. El client tindrà un termini de 3 dies laborables a partir de la data en què va realitzar la comanda per realitzar el pagament. La comanda no es considera acceptada fins que es constati de manera efectiva que s’ha rebut l’ingrés. Si passat el termini indicat, Undo Notebook no ha rebut l’import corresponent, la comanda serà cancel·lada.

- Seguretat en el pagament

Amb l’objectiu de donar la màxima seguretat al sistema de pagament, Undo Notebook utilitza sistemes de pagament segur de primera línia al comerç electrònic. En aquest sentit, les dades confidencials del pagament són transmeses directament i de manera encriptada a les passarel·les de pagament. Comptem a més amb el certificat de seguretat de transaccions en línia SSL.

Com a mesura complementària i amb l’objectiu de col·laborar en la prevenció del frau a través d’Internet, Undo Notebook es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client així com adoptar les mesures que consideri oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) per que la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren a la comanda.

- Límit de compra

Undo Notebook no permet la compra de productes Undo Notebook per a la seva posterior revenda a excepció d’arribar a acords explícits. És per això que no es podran fer compres per import superior a 2.000 euros ni que continguin més de 20 unitats sense abans posar-se en contacte amb pedidos@undonotebook.com. A pedidos@undonotebook.com s’informarà sobre les diferents opcions per realitzar la compra desitjada.

- Lliurament

5.1. L’enviament dels articles comprats a undonotebook.com es realitzarà a través d’una empresa de missatgeria i serà lliurat en un termini aproximat de 2 a 5 dies laborables en el cas d’enviaments a Espanya i de 3 a 15 dies a altres destinacions. També podeu sol·licitar l’enviament Urgent 24h a través de pedidos@undonotebook.com.

No serà possible enviar les comandes a apartats de correus.

Per evitar incidències en el lliurament (adreces errònies, impossibilitat de trobar algú al domicili etc.), és indispensable emplenar correctament el corresponent formulari i és aconsellable emplenar la casella relativa al telèfon de contacte.

El seguiment de les comandes es pot fer a través del número de seguiment de la companyia de missatgeria, on s’indicarà, en cada moment, en quin lloc es troba la mercaderia fins a la recepció definitiva.

El preu exacte del transport es calcularà en incloure cada article a la borsa de la compra i figurarà desglossat a la pàgina que resumeix la compra abans de la confirmació de la comanda pel client mitjançant clic al botó de confirmació del pagament i abans de la introducció de les dades de pagament.

Els costos d’enviament poden ser modificats en qualsevol moment sense avís previ. Aquest canvi serà aplicable a partir del moment en què s’inclogui la modificació a les pàgines d’ajuda i el contracte publicat en aquesta pàgina web. En tot cas, seran vàlids aquells costos d’enviament que apareguin en el moment de fer la comanda.

- Canvis i devolucions

Si un cop rebuda la compra el client no queda satisfet/a per presentar alguna modificació respecte al que sol·licita, Undo Notebook us permet canviar l’article adquirit o tornar-lo en un termini de trenta (30) dies, comptadors des de la data de la recepció , sempre que no hagi estat danyat. Així, Undo Notebook no podrà acceptar canvis ni devolucions d’articles danyats sempre que no es tracti d’una tara.

No s’admet el canvi d’un model per un altre de diferent. Per canviar un article per un altre, cal procedir a la devolució ia la realització d’una nova compra. Tota devolució dels articles adquirits s’haurà d’empaquetar amb cura i incloure l’albarà de lliurament. En cas de procedir a una devolució caldrà posar-se en contacte amb pedidos@undonotebook.com i explicar-ne la devolució i els motius.

El canvi o la devolució dels productes comprats podrà realitzar-se per correu ordinari, a la següent adreça:

Undo Notebook
C/ Òmnium Cultural, 4A, Bj -4ª
08500 Vic (España)

En aquest cas, Undo Notebook aconsella fer l’enviament de la devolució per correu postal certificat o amb justificant de recepció.

Les despeses d’enviament dels productes, que es vulguin canviar o tornar per correu seran a compte del client i en cap cas Undo Notebook acceptarà devolucions enviades a ports deguts.

- Dret a desestiment

El client té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que el client adquireixi els béns. Per exercir el dret de desistiment, cal notificar-nos la decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic):

Correu postal
Undo Notebook
C/ Òmnium Cultural, 4A, Bj -4ª
08500 Vic (España)

Correo electrónico
pedidos@undonotebook.com

No has de facilitar les dades de les teves targetes a través de correu electrònic o xarxes socials. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

- Conseqüències del desistiment
Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment, tornarem al client tots els pagaments rebuts després de la compra, excloent-ne les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament via transferència bancària o PayPal, segons trieu el client, tret que el client hagi disposat expressament el contrari. En tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que el client hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

El client haurà de tornar-nos o lliurar-nos directament els béns sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. El cost de la devolució per correu l’haurà d’assumir el client.

- Reemborsaments.

Un cop rebut/s el/s productes, Undo Notebook verificarà que estiguin en bon estat i enviarà el producte requerit si s’hagués sol·licitat un canvi o procedirà al reemborsament de l’import en cas de devolució. El termini per al reemborsament pot oscil·lar entre 3 i 12 dies laborables des que la devolució és rebuda. Un cop verificat l’estat dels articles tornats, s’informarà el client via correu electrònic.

En cas d’exercir el dret de desistiment de la comanda, el termini màxim per a la devolució de l’import abonat pel consumidor pels productes serà de 14 dies naturals des del desistiment.

En cas que Undo Notebook hagi enviat per error un article diferent del sol·licitat o que la qualitat de l’article enviat no sigui l’adequada, un cop comprovat l’error o el defecte, abonarà l’import de l’article retornat i les despeses d’enviament. En cas que una comanda amb error o tara sigui retornada per correu postal ordinari, Undo Notebook realitzarà l’abonament corresponent al transport de tornada sempre que el client inclogui al paquet el comprovant de les despeses de devolució. El reemborsament del transport es farà posteriorment al dels articles.

Para realizar el abono de los pedidos pagados mediante transferencia bancaria, el cliente deberá indicar a Undo Notebook un código IBAN para que se le pueda abonar la cantidad correspondiente. El código IBAN deberá pertenecer a una entidad bancaria del país al que se envía el pedido.

Política de galetes

Llegir.

Personalitza UNDO per a la teva empresa, organització, entitat o oficina.

Descobreix el poder de UNDO, el teu aliat eco-friendly per potenciar la teva empresa, organització, entitat o oficina. Personalitza la teva pròpia UNDO i dóna vida a les teves idees mentre cuidem del medi ambient.

Aconsegueix la teva UNDO

Aconsegueix la teva UNDO per a tu o per regalar. Visita la nostra botiga. Amb enviament a domicili i embolcall de regal, no t’hauràs de preocupar de res. Uneix-te a la revolució eco-conscious amb undonotebook, la teva eina de treball eco-friendly.

Tienda
Verified by MonsterInsights